Thơ Xuân Bình

Cảnh Xuân (Thuận nghịch đọc)

(Xuân Yêu)

( I )

Ta mến Cảnh Xuân ánh sáng ngời

Thú vui thơ rượu chén đầy vơi

Hoa cài dậu trúc cành xanh biếc

Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi

Qua lại khách chờ sông lặng sóng

Ngược xuôi Thuyền đợi bến đông người

Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng

Tha thiết bóng ai mắt mỉm cười

Đọc ngược

( II)

Cười mỉm mắt ai bóng thiết tha

Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa

Người đông bến đợi Thuyền xuôi ngược

Sóng lặng sông chờ khách lại qua

Tươi thắm sắc xuân hương lá quyện

Biếc xanh cành trúc dậu cài hoa

Vơi đầy chén rượu thơ vui thú

Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta

Cách đọc 3

Bỏ 2 từ đầu ở mỗi câu

Đọc xuôi

Cảnh xuân ánh sáng ngời

Thơ rượu chén đầy vơi

Dậu trúc cành xanh biếc

Hương xuân sắc thắm tươi

Khách chờ sông lặng sóng

Thuyền đợi bến đông người

Tiếng hát đàn trầm bổng

Bóng ai mắt mỉm cười

Cách đọc 4

bỏ 2 từ cuối ở mỗi câu

Đọc ngược

Mắt ai bóng thiết tha

Đàn hát tiếng ngân xa

Bến đợi Thuyền xuôi ngược

Sông chờ khách lại qua

Sắc xuân hương quyện

Cành trúc dậu cài hoa

Chén rượu thơ vui thú

Ánh xuân cảnh mến ta

Cách đọc (5)

Bỏ 3 từ cuối ở mỗi câu

Đọc xuôi

Ta mến cảnh xuân

Thú vui thơ rượu

Hoa cài dậu trúc

Gió lộng hương xuân

Qua lại khách chờ

Ngược xuôi Thuyền đợi

Xa ngân tiếng hát

Tha thiết bóng ai

Cách đọc (6)

Bỏ 3 từ đầu ở mỗi câu

Đọc ngược

Cười mỉm mắt ai

Bổng trầm đàn hát

Người đông bến đợi

Sóng lặng sông chờ

Tươi thắm sắc xuân

Biếc xanh cành trúc

Vơi đầy chén rượu

Ngời sáng ánh xuân

Cách đọc (7)

Bỏ 4 từ đầu đọc xuôi

Ánh sáng ngời

Chén đầy vơi

Cành xanh biếc

Sắc thắm tươi

Sông lặng sóng

Bến đông người

Đàn trầm bổng

mắt mỉm cười

Cách đọc (8)

Bỏ 4 từ cuối đọc ngược

Bóng thiết tha

Tiếng ngân xa

Thuyền xuôi ngược

Chờ khách lại qua

Hương lộng gió

Dậu cài hoa

Thơ vui thú

Cảnh mến ta

Trên đây là 8 cách đọc cơ bản

Ngoài ra ta còn có thể đọc biến tấu như sau

Cách đọc (9)

Bỏ 3 từ đầu, lấy từ 5 đảo làm 4

Đọc xuôi

Ánh xuân sáng ngời

Chén rượu đầy vơi

Cành trúc xanh biếc

Sắc xuân thắm tươi

Sông chờ lặng sóng

Bến đợi đông người

Đàn hát trầm bổng

Mắt ai mỉm cười

Cách đọc (10)

Bỏ 3 từ cuối, lấy từ 3 làm 4

Đọc ngược

Bóng ai thiết tha

Tiếng hát ngân xa

Thuyền đợi xuôi ngược

Khách chờ lại qua

Hương xuân lộng gió

Dậu trút cài hoa

Thơ rượu vui thú

Cảnh xuân mến ta

Cách đọc (11)

Đọc theo cơ bản chéo câu

Đọc xuôi, ngược chéo câu vần

Ta mến cảnh xuân mắt mỉm cười

Thú vui thơ rượu bến đông người

Hoa cài dậu trúc sông lặng sóng

Ngược xuôi Thuyền đợi sắc thắm tươi

Qua lại khách chờ đàn trầm bổng

Lá quyện hương xuân chén đầy vơi

Xa ngân tiếng hát cành xanh biếc

Tha thiết bóng ai ánh sáng ngời

Cách đọc (12)

Đọc xuôi , ngược chéo câu vần

Ngời sáng ánh xuân bóng thiết tha

Vơi đầy chén rượu tiếng ngân xa

Biếc xanh cành trúc Thuyền xuôi ngược

Tươi thắm sắc xuân khách lại qua

Sóng lặng sông chờ hương quyện lá

Người đông bến đợi dậu cài hoa

Bổng trầm đàn hát thơ vui thú

Cười mỉm mắt ai cảnh mến ta

Cách đọc (12b)

Đọc ngược ,xuôi chéo câu vần

Cười mỉm mắt ai cảnh mến ta

Bổng trầm đàn hát dậu cài hoa

Người đông bến đợi hương quyện lá

Biếc xanh cành trúc khách lại qua

Tươi thắm sắc xuân thơ vui thú

Sóng lặng sông chờ tiếng ngân xa

Vơi đầy chén rượu Thuyền xuôi ngược

Ngời sáng ánh xuân bóng thiết tha

Cách đọc (14)

Đọc ngược, xuôi chéo câu vần

Tha thiết bóng ai ánh sáng ngời

Xa ngân tiếng hát chén đầy vơi

Ngược xuôi Thuyền đợi cành xanh biếc

Qua lại khách chờ sắc thắm tươi

Lá quyện hương xuân sông lặng sóng

Hoa cài dậu trúc bến đông người

Thú vui thơ rượu đàn trầm bổng

Ta mến cảnh xuân mắt mỉm cười

Cách đọc(15)

Đọc đứng

Đọc chéo các cặp câu – Đọc xuôi

Ta mến cảnh xuân mắt mỉm cười

Thú vui thơ rượu bến đông người

Hoa cài dậu trút sông lặng sóng

Ngược xuôi Thuyền đợi sắc thắm tươi

Gió lộng hương xuân đàn trầm bổng

Qua lại khách chờ chén đầy vơi

Xa ngân tiếng hát cành xanh biếc

Tha thiết bóng ai ánh sáng ngời

Cách đọc(16)

Đọc đứng

Đọc chéo các cặp câu – Đọc ngược

Cười mỉm mắt ai cảnh mến ta

Bổng trầm đàn hát dậu cài hoa

Người đông bến đợi hương lộng gió

Biếc xanh cành trúc khách lai qua

Sóng lặng sông chờ thơ vui thú

Tươi thắm sắc xuân tiếng ngân xa

Vơi đầy chén rượu Thuyền xuôi ngược

Ngời sáng ánh xuân bóng thiết tha

Cách đọc (17)

Lục bác đọc xuôi

Cảnh xuân ta mến ánh ngời

Thú vui chén rượu đầy vơi hát đàn

Hoa cài dậu biếc sáng xanh

Hương xuân lá quyện thắm cành sắc tươi

Ngược xuôi Thuyền đợi đông người

Lại qua sóng lặng bến sông khách chờ

Ngân xa tiếng trúc bổng trầm

Bóng thơ tha thiết mỉm cười mắt ai

(Bóng ai cười mỉm mắt thơ

Xa ngân tiếng trúc bổng trầm thiết tha)

Cách đọc (18)

Lục bác đọc ngược

Mắt ai cười mỉm thiết tha

Bổng trầm tiếng trúc ngân xa hát đàn

Thuyền chờ khách đợi ngược xuôi

Bến sông sóng lặng đông người lại qua

Bóng xanh dậu biếc cài hoa

Xuân tươi quyện lá thắm cành sắc hương

Vơi đầy chén rượu thú vui

Cảnh thơ ta mến ánh xuân sáng ngời

Cách đọc (19)

Lục bác đọc xuôi

Ánh xuân ngời sáng thú vui

Cảnh thơ chén rượu vơi đầy mến ta

Trúc xanh dậu biếc cài hoa

Sắc hương lá quyện thắm cành xuân tươi

Bến sông khách đợi ngược xuôi

Thuyền chờ sóng lặng đông người lại qua

Mắt ai cười mỉm thiết tha

Bóng trầm bổng hát ngân xa tiếng đàn

Cách đọc (20)

Lục bác đọc ngược

Mắt ai cười mỉm thiết tha

Tiếng đàn hát bóng ngân xa bổng trầm

Ngược xuôi bến đợi người đông

Lại qua Thuyền khách sóng sông lặng chờ

Sắc hương quyện lá biếc xanh

Hoa cài dậu trút thắm cành xuân tươi

Thú vui rượu chén vơi đầy

Thơ ta mến ánh sáng ngời cảnh xuân

Cách đọc (21)

Lục bác tự do

Ghép bất kỳ 56 ký tự trong bài Cảnh Xuân

Thành bài lục bác tự do

Bến sông cảnh đợi người đông

Ánh xuân ngời sáng bổng trầm ngân xa

Thuyền chờ sóng lặng thiết tha

Khách xuân tươi biếc lại qua hát đàn

Hoa cài dậu trúc bóng xanh

Ngược xuôi lá quyện thắm cành sắc hương

Vơi đầy chén rượu thú vui

Tiếng thơ ta mến mỉm cười mắt ai

Cách đọc (22)

Lục bác tự do

Thú vui ta mến cảnh xuân

Mắt ai cười mỉm rượu xuân chén đầy

Dậu xanh cành biếc hoa cài

Sắc hương quyện lá sáng tươi ánh ngời

Sông chờ sóng lặng bóng vơi

Lại qua Thuyền thắm bến người đợi đông

Ngược xuôi tiếng trúc bổng trầm

Khách thơ tha thiết xa ngân hát đàn…