Khuyến Tu Tâm

Mười Điều Khuyến Tu Tâm

Tin lời Phật náo nương theo Phật

Giữ mười điều khuyến thật trung trinh

Thứ nhứt: Ráng học Phật kinh

21052. Dốc lòng hành đạo sửa mình tại gia

Thứ nhì: Tứ ân mà phải nhớ

Kỉnh mẹ cha hiện ở trần hồng

Bảo vệ giáo pháp, giáo tông

21056. Hành y chánh quả quyết không sai lời

Thứ ba: Tin tưởng nơi thượng cõi

Chẳng sai lầm đường lối Vô Vi

Mở tâm đón hứng ánh y

21060. Dẫu ngàn gian khổ quản gì tấm thân

Thứ tư: Khá chuyên cần giác tánh

Cho phàm tâm chuyển thánh kịp mùa

Tham, sân, si cố gạt lùa

21064. Đừng nên tích trữ mà thua đạo hành

Thứ năm: Niệm tâm rành lục tự

Thường thỉnh cầu Phật ngự tại tâm

Nguyện lòng cải hối ăn năn

21068. Sở cầu Đức Phật giá lâm tâm mình

Thứ sáu: Điểm thất tình phải dứt

Tránh cuộc đời thổn thức trả vay

Để chờ đón ánh ban mai

21072. Theo cương lĩnh đạo chờ ngày hân hoan

Thứ bảy: Cấm lệ tràn loài vật

Không sát sanh, không đặt ác tà

Không gian, không xảo lời ra

21076. Không nên chấp ngã để mà ghét tranh

Thứ tám: Nguyện chân thành mộ đạo

Không mở lời hỗn láo bậy xằng

Mồm luôn niệm Phật trợ thân

21080. Giúp người nguy tử bất cần hèn sang

Thứ chín: Cấm việc làm ác độc

Không dùng lời đâm thọc hại người

Thấy ai nghèo đói đừng cười

21084. Sớt chia bùi ngọt đúng người tu gia

Thứ mười: Ráng tạo hòa hiền hạnh

Đừng dùng thế quyền mạnh hiếp cô

Mười điều điểm đạo Nam Mô

21088. Hành y cho đúng được tô sen lòng

(còn tiếp…)