Khuyến Tu Tâm

Thất Tự Kinh “Hòa đạo hòa đời hòa nhân thế Đại hùng đại lực đại từ bi”

Nhớ bài pháp trữ tồn quảng đại

Mọi công làm trở ngại đừng quên

Bài này kinh chép tựa tên

24524. Học “Pháp Phật Đạo” đừng quên danh này

Đạo là hướng sửa sai tâm tánh

Pháp huyền vi tợ ánh hào quang

Giáo dân theo hướng đạo hoằng

24528. Lý ngay lẻ phải công bằng giác tha

Của cuộc sống càng mà hạnh thiện

Thầy rằng: Đây thế tuyển kỳ ba

Và dần cuộc sống can qua

24532. Thầy khuyến giác ngộ, giác tha đúng kỳ

Cho ai được sở tri tâm Phật

Tiếp nghe Thầy hướng tắt tu tâm

Bắc cầu sửa hướng sai lầm

24536. Đầu bài lục tự thậm thâm Di Đà

Hôm sớm lo chan hòa cuộc sống

Nay tập quen giảm nóng hiền tâm

Thầy mong người khá tu thân

24540. Dạy khuyên sửa tánh soi tâm bi từ

Hai như một đừng hư tâm trữ

Chữ từ bi lục ngữ ráng thông

Đời tàn trôi nổi bềnh bồng

24544. Đạo ra cuối thế xuôi dòng giác tha

Đời tạo trước can qua thế hệ

Tạo con người hư thể nhơ danh

Nhiều tâm góp sức tạo lành

24548. Gian tâm hư tánh quẩn quanh hư đời

Đạo ra sau đem lời giáo lý

Dạy cho đời thiết bị tương lai

Đời tạo lắm cuộc chua cay

24552. Hiền nhân khuyến đạo tâm thay bi từ

Đời không đạo đời dư liêm sĩ

Đạo không đời thiết nghĩ dạy ai !

Song song hai chữ! Ô hay

24556. Tu là hóa giải nghiệp vay bấy chầy

Nhớ thiện hạnh đắp xây tâm ý

Đấy là đường tích lũy đại bi

Thầy rằng: Người khá tường tri

24560. Dạy nên giác ngộ tìm đi đúng đường

Tiếp cuộc sống chao tương dưa muối

Bài thơ đạo dung rủi đường xa

Thất Sơn, Yên Tử can qua

24564. Tự tâm tu luyện hơn mà sơn tăng

Kinh lục tự đã lần quen thuộc

Như tâm linh tìm đuốc soi đàng

Sau trước tìm Đạo Tâm vàng

24568. Đây là lý Đạo mở màn kỳ ba

Phật Mô tâm can qua trần trượt

Trữ đại tâm dễ vượt đạo cao

Truyền tâm điển Mẹ ánh hào

24572. Để cho nam nữ hiểu vào Vô Vi

Cho tâm sáng nghĩa tri giác tuệ

Đời mến tu đáo để thiện hành

Tu cho thế giới hòa danh

24576. Đó là theo đúng hướng lành Đạo Tâm

Là hồi hướng sai lầm cải sửa

Pháp Phật đạo gội rửa tâm an

Lý giáo Thầy khá rõ ràng

24580. Hòa bình nhân loại mở mang đạo đời

Đạo là chỉ hướng đời cao rộng

Hòa chung cùng cuộc sống ấm no

Đời là dây nghiệp kéo co

24584. Hòa tâm hòa tánh dặn dò khuyến tu

Nhân loại mới tồn lưu sinh mãi

Thế hành mau quảng đại cái Ta

” Đại là rộng lớn bao la

24588. Hùng tâm tạo thiện mới là ánh y

Đại hỉ xả từ bi mới được

Lực sức tồn mới vượt đèo cao

Đại tâm đại quảng rạc rào

24592. Từ từ tiếng đến ánh hào thiêng liêng

Bi đát quá ngửa nghiêng đừng nản

Thất tự thuần đừng quảng công lao

Tự tâm giác thể dạt dào

24596. Đó là ý Mẹ Thầy trao tâm hiền…

(còn tiếp…)