Khuyến Tu Tâm

Thầy là ai? (Câu chuyện: Khai cuộc)

Một câu chuyện để dành khai cuộc

Sẽ có câu bắt buộc hỏi rằng…

Dám hỏi… Đạo Tâm Ánh hoằng

6540. Ai là Giáo Chủ … Thánh, Thần, Phật, Tiên?

Thầy là ai?… Hỏi riêng bần đạo

Phật hay Trời?…… Cấu tạo đạo đây

Theo trong kinh điển bộ này

6544. Cao Đài, Đức Chúa, Phật Thầy Tây An?

Dám hỏi Đạo Tâm Vàng giải nghĩa

Đạo vô vi hay bịa vi vô?

Thế giới có bao tín đồ?

6548. Kinh hay là sấm? Mơ hồ… có không?

Là giáo hữu, giáo tông Phật học

Phải hiểu sâu nguồn gốc Đạo Vàng

Hôm nay điển được rảnh rang

6552. Khai bút đáp nghĩa thế gian nghi tùng

Đây đại nghĩa là dùng danh ngữ

Là vạn lời tích trữ quả cầu

Vạn mũi, vạn mắt, vạn đầu

6556. Vạn hình, vạn tướng, địa cầu bao quanh

Kiểm vạn vật rõ rành không sót

Thế gian này chẳng lọt lưới thưa

Thầy tôi đạo mở xa xưa…

6560. Dạy dân hiền thiện đỏng đưa tu hiền

Chúa cũng đó… mà Tiên cũng đó

Tưởng Mẹ Thầy…cũng có Mẹ Thầy

Thể hiện Phật gỗ ngồi đây

6564. Đất tô lam vẽ tạo xây vóc hình

Danh từ rộng nghĩa dành lưu trữ

Thầy là Trời để giữ càn khôn

Đổi danh nghĩa Đấng Chí Tôn

6568. Hoặc là Đức Mẹ lưu tồn trời Âu

Chung nghĩa câu hoàn cầu sanh chúng

Ai mến đạo nghĩ đúng… là Thầy

Bồ đề gốc tựa cũng đây!

6572. Xi măng Thánh Giá người xây kính thờ

Để định nghĩa chung lời vũ trụ

Đâu mở đạo Giáo Chủ… là Thầy

Đạo nào chung nghĩa câu này

6576. Giải đầy nghĩa ý để gầy mầm bi

Nhứt, nhị, tam ba kỳ phân định

Thời khóa nào cũng lịnh thiêng liêng

Vũ trụ chung một mối giềng

6580. Càn khôn vũ trụ thiêng liêng kiểm mà!

Chung nhơn loại chung nhà giáo hạp

Chúa Ba Ngôi rộng đoạt quý yêu

Cũng như Nước Việt sớm chiều

6584. Tiếng chuông sở nguyện bảo lưu Tâm Đà

Thầy là Ta nếu là đạo diệu

Ta là Thầy nếu liễu đạo thanh

Chúa, Phật thể hiện lưu danh

6588. Không mà là có ai lành… tâm in

Tin rằng… có thiêng linh dạy đạo

Truyền dắt đời hoàn hảo thái hòa

Đạo nào cũng dạy giác tha

6592. Khắp trong bá tánh chung mà Thầy thôi!

Hãy tin Chúa đừng đòi gặp Chúa

Rằng… mạ mầm gieo lúa sẽ lên

Tin Chúa tin Phật bề trên

6596. Theo lời đạo dạy đừng quên tu trì!

Đạo nào cũng chỉ đi đường đúng

Hư do ta đáp trúng hay sai?

Tu không phải để cầu tài

6600. Mà là giải thoát ngày mai cho hồn

Thầy là Đấng trường tồn vĩnh cửu

Rằng… đời là hình hữu hoại vong

Ta tu đừng nệ kể công

6604. Là đường giải thoát nghiệp gông ngục trần

Chúa, Phật, Thánh, Tiên, Thần cũng vậy

Tin không tin đừng quấy nghĩ sai

Mùi hương thưởng thức đêm nay

6608. Do công hoa trổ triển khai hương mùa

Nhờ làn gió tràn lùa bát ngát

Tỏa mùi thơm rào rạc khắp nơi

Cũng như Đức Chúa, Đức Trời

6632. Truyền hào quang xuống rạng ngời thế gian

Đêm… có ánh trăng vàng treo ngõ

Ngày… thái dương soi rõ muôn phương

Chúa, Trời, Phật chung niềm thương

6616. Tràn lòng thế giới vấn vương đêm ngày

Thầy là đó… chẳng thay đổi nghĩa

Ai minh tâm thấm thía… tâm nghi

Chung câu bá cõi vô vi

6620. Thiêng liêng thậm diệu đề thi… là Thầy..

(còn tiếp…)